Salgsbetingelser for Klinikk.no

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standardsalgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer og tjenester over Internett.

Innholdsfortegnelse:

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Pris
 4. Avtaleinngåelse
 5. Betaling
 6. Levering
 7. Risikoen for varen
 8. Angrerett
 9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
 10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 12. Garanti
 13. Personopplysninger
 14. Konfliktløsning

1 Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene, forså fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

  2 Partene

  Partene er: Klinkk.no, Riddervoldsgate 5b, e-post: post@klinikk.no, tlf. 123456789 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

   3 Pris

   Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger, før kjøpet, ikke har informert om, plikter behandler å informere om før eventuell gjennomføring av behandling.

    4 Avtaleinngåelse

    Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

     5 Betaling

     Selgeren vil kreve betaling for varen eller tjenesten på det tidspunktet timebestillingen/kjøp av varen/tjenesten blir registrert. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren trekke kjøpesummen på kortet ved bestilling. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling av tjenesten. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

      6 Levering

      Levering av tjenesten skjer når kjøperen, eller hans representant, kommer til timen som er bestilt

       7 Risikoen for varen

       Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

        8 Angrerett

        Timen kan avbestilles frem til 24 t før avtalt tid for behandling. Ved avbestilling etter 24 t før avtalt tid for behandling tilfaller hele beløpet klinkk.no.

         9 Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

         Dersom selgeren ikke leverer tjenesten i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempele-post).

         • Oppfyllelse

          Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så storulempe eller kostnad forselger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøperlikevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

         • Heving

          Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på avtalt tidspunkt, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen hevekjøpet. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

         • Erstatning

          Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap somfølge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

         10 Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

         Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

          11 Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

          Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten/varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

          • Oppfyllelse

           Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

          • Heving

           Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

          • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

           Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

          • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

           Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

          12 Garanti

          Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

           13 Personopplysninger

           Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

            14 Konfliktløsning

            Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.